Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald

eu mpmr

Předmětem projektu jsou stavební práce včetně vybavení interiéru nábytkem, informačním systémem a odbornými pomůckami. Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve Městě Rychvald a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce budovy č. p. 1609, kde vzniknou 2 multifunkční odborné učebny pro mimoškolní a zájmové vzdělávání, potřebné zázemí pro pedagogický sbor a venkovní prostranství v návaznosti na zajištění adekvátních podmínek pro výuku klíčových kompetencí v rámci neformálního a zájmového vzdělávání. Realizace projektu přispěje k naplnění následujících dílčích cílů a výsledků: - zajištění prostor pro konání mimoškolních a zájmových aktivit; - vytvoření podmínek pro neformální a zájmové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 • Název akce: Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald
 • Program: 11703
 • Název programu: Integrovaný regionální operační program
 • Číslo výzvy: 030/06_16_066/ITI_15_01_001
 • Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010082
 • ID projektu: 117D03G001156
 • Název výzvy: 9. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Neformální vzdělávání

Cena projektu z rozhodnutí o poskytnutí dotace:

 • Poskytnutá dotace z IROP: 6,777.878,73Kč
 • Vlastní zdroje města ze způsobilých výdajů: 753.097,64Kč
 • Celková cena: 7,530.976,37Kč

Termín realizace: rok 2019

Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1609

banner eu opzp

Předmětem projektu je zateplení Domů dětí a mládeže č.p. 1609, na Náměstí Míru v Rychvaldě. Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z operačního programu Životního prostředí České republiky (OPŽP).

Akce: Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 1609
Č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18­_100/0008772
ID projektu: 115D316011443
Číslo výzvy: 100. výzva OPŽP

Cena projektu:

 • Celková cena projektu - 1, 607.587,84Kč
 • Poskytnutá dotace z OPŽP - 643.035,13Kč
 • Vlastní zdroje města - 964.552,71Kč

Termín realizace:   4.5. 2020 – 7.7. 2020

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, Školní 1600, II. etapa

eu mpmr

Předmětem projektu jsou stavební práce, kterých účelem je rekonstrukce a modernizace odborných učeben v základní škole Rychvald na ul. Školní č.p. 1600, v části 1.NP (dílny a pěstitelství) a v 3.NP (A1 a A2). Mimo stavební úpravy vedoucí k modernizaci bude pořízeno i vybavení do odborných učeben a kabinetů k odborným učebnám včetně pomůcek a zajištění minimální bezbariérovosti Základní školy Rychvald.

Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Rychvald a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Rychvald.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Název akce: Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, č.p. 1600 – II. etapa

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 031/06_16_066/ITI_15_01_001

Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010798

Financování projektu:

 • Způsobilé výdaje projektu 3.054.344,68Kč
 • Poskytnutá dotace z EU 2,596.192,97Kč
 • Poskytnutá dotace z MMR ČR 152.717,24Kč
 • Vlastní zdroje města ze způsobilých výdajů 305.434,47Kč

Termín realizace:   rok 2019

Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě - úsek č. 1

eu mpmr

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice III. třídy č. 4724 v Rychvaldě.

K naplnění hlavního cíle dojde prostřednictvím vybudování nového bezbariérového chodníku v celkové délce 360 m a oddělení motorové dopravy v daném úseku od pěší dopravy.

Předmětem projektu je výstavba bezbariérové komunikace pro pěší podél komunikace III. třídy č. 4724 na ul. Michálkovické v Rychvaldě, v úseku se začátkem v blízkosti ochranného pásma vlečky OKD a koncem u křižovatky ul. Michálkovické a ul. Myslivecké.

Realizace bude probíhat v roce  2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj        
Název výzvy: 2. výzva MAS BOHUMÍNSKO – IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 • celkový rozpočet projektu 4.630.045,56 Kč (100%)
 • dotace SR a EU 4.398.543,28,- Kč (95%)
 • vlastní zdroje 231.502,28 Kč (5%)

Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1601 a 1602

eu mpmr

Předmětem projektu je zateplení bytových domů na ul. Mírová č.p. 1601 a 1602 v Rychvaldu. Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Název akce: Snížení energetické náročnosti 2 bytových domů
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06 15 018
Identifikační č. EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16 098/0002053
Identifikační číslo: 117D03H000263
Název výzvy: 16. výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech – SC 2.5

Cena projektu:

Účast státního rozpočtu/dotace: 4 319 353,53 Kč
Vlastní zdroje města: 5 964 821,55 Kč
Celková cena projektu: 10 284 175,08 Kč

Termín realizace: rok 2018

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, Školní 1600

eu mpmr

Předmětem projektu jsou stavební práce, kterých účelem je rekonstrukce a modernizace odborných učeben v základní škole Rychvald na ul. Školní č.p. 1600, v části 3. Patra Pavilónu C. Mimo stavební úpravy vedoucí k modernizaci bude pořízeno i vybavení do odborných učeben a kabinetů k odborným učebnám včetně pomůcek a zajištění minimální bezbariérovosti Základní školy Rychvald.

Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života ve městě Rychvald a zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Rychvald.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Název akce: Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ Rychvald, Školní 1600
Program: 11703
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 68, 3 výzva MAS Bohumínsko
Č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007036
ID projektu: 117D03O000155
Název výzvy: 68. Výzva IROP – Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – Specifický Cíl 4.1

CENA PROJEKTU

Způsobilé výdaje 1.999.979,00 Kč
Poskytnutá dotace z IROP 1.899.980,05 Kč
Vlastní zdroje města ze způsobilých výdajů 99.998,95Kč
Vlastní zdroje města z nezpůsobilých výdajů 892.883,41Kč
Celková cena projektu 2.992.861,36Kč

Termín realizace: rok 2018 - 2018

Komunikace pro pěší podél ul. Michálkovické v Rychvaldě

eu mpmr

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice III. třídy č. 4724 v Rychvaldě.

K naplnění hlavního cíle dojde prostřednictvím vybudování nového bezbariérového chodníku v celkové délce 611 m a oddělení motorové dopravy v daném úseku od pěší dopravy.

Předmětem projektu je výstavba bezbariérové komunikace pro pěší podél komunikace III. třídy č. 4724 na ul. Michálkovické v Rychvaldě, v úseku se začátkem na křižovatce ul. Michálkovická a ul. Myslivecká a ukončením u nemovitosti čp. 22.

Realizace bude probíhat v roce 2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifický cíl: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Číslo výzvy: 18. výzva - PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY - SC 1.2

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 • celkový rozpočet projektu 7.666.515,77 Kč (100%)
 • dotace SR a EU 6.898.964,-Kč (90%)
 • vlastní zdroje 766.551,77 Kč (10%)

Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1513-1515; 1518, 1519, 1533

eu mpmr

Předmětem projektu je zateplení bytových domů na ul. Školní č.p 1513-1515 a na ul. Středová, č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1518, 1519, 5133 v Rychvaldě. 

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Akce: Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1513-1515; 1518, 1519, 1533
Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 06-15-018
Č. projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15-018/0000355
ID projektu: 117D03H000005
Název výzvy: 16. Výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech – SC 2.5

Cena projektu:

Způsobilé výdaje 14.254.206,28 Kč
Poskytnutá dotace z IROP 3.848.635,70Kč
Vlastní zdroje města ze způsobilých výdajů 10.405.570,58Kč
Vlastní zdroje města z nezpůsobilých výdajů 7.094.044,72Kč
Celková cena projektu 21.348.251,00Kč 

Termín realizace: rok 2017 - 2018

Dotace na sociální služby

Město Rychvald obdrželo neinvestiční dotaci pro rok 2018 ve výši Kč 117 000,-, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb. 

Dotace v minulých letech:

 • 2017 - Kč 91 000,-
 • 2016 - Kč 82 000,-

moravskoslezsky kraj

Snížení energetické náročnosti ZŠ 1600

banner eu opzp

Předmětem projektu je zateplení pavilonů Základní školy Rychvald, čp. 1600, ul. Školní v Rychvaldě a to stravovacího pavilonu, učeben a dílen. 

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z operačního programu Životního prostředí České republiky (OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR.

Akce: Snížení energetické náročnosti pavilonů ZŠ čp. 1600 Rychvald
Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25121
ID projektu: 115D222006140
akceptační číslo: 14201503
Číslo výzvy: 60. výzva OPŽP
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Cena projektu:
Celková cena projektu 4.299.294,08 Kč
Poskytnutá dotace z OPŽP 1.864.763,13 Kč
Poskytnutá dotace z SFŽP 109.691,94 Kč
Vlastní zdroje města 2.324.839,01 Kč

Termín realizace: 24.10.2014 – 20.1.2015

Snížení energetické náročnosti ZŠ 632

banner eu opzp

Předmětem projektu je zateplení Základní školy Rychvald, čp. 632, ul. Školní v Rychvaldě.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z operačního programu Životního prostředí České republiky (OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR.

Akce: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ čp. 632 v Rychvaldě
Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25120
ID projektu: 115D222005211
akceptační číslo: 14200853
Číslo výzvy: 60. výzva OPŽP
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Cena projektu:
Celková cena projektu 1.185.800,00 Kč
Poskytnutá dotace z OPŽP 244.268,75 Kč
Poskytnutá dotace z SFŽP 14.368,75 Kč
Vlastní zdroje města 927.162,50 Kč

Termín realizace: 30. 10. 2014 – 30. 4. 2015

Snížení energetické náročnosti MŠ

banner eu opzp

Předmětem projektu je zateplení Mateřské školy Václav, čp. 1220, ul. Pionýrská v Rychvaldě.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z operačního programu Životního prostředí České republiky (OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR.

Akce: Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Václav, Rychvald
Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.24985
ID projektu: 115D222005046
akceptační číslo: 14202723
Číslo výzvy: 60. výzva OPŽP
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Cena projektu:
Celková cena projektu 2.791.096,00 Kč
Poskytnutá dotace z OPŽP 1.780.249,35 Kč
Poskytnutá dotace z SFŽP 104.720,55 Kč
Vlastní zdroje města 906.126,10 Kč

Termín realizace: 30. 10. 2014 – 31.3. 2015

Snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska

banner eu opzp

Předmětem projektu je zateplení Zdravotního střediska, č.p. 1537, ul. Mírová v Rychvaldě – zateplení obvodových stěn a střechy, výměna oken.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z operačního programu Životního prostředí České republiky (OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR.

Akce: Snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska, Rychvald
Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.24983
ID projektu: 115D222005029
akceptační číslo: 14203593
Číslo výzvy: 60. výzva OPŽP
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Cena projektu:
Celková cena projektu 6.520.923,83 Kč
Poskytnutá dotace z OPŽP 3.176.236,97 Kč
Poskytnutá dotace z SFŽP 186.837,42 Kč
Vlastní zdroje města 3.157.849.44 Kč

Termín realizace: 20. 8. 2012 – 31. 3. 2015

Snížení energetické náročnosti DPS

banner eu opzp

Předmětem projektu je zateplení Domu s pečovatelskou službou č.p. 529, ul. Revoluční v Rychvaldě.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z operačního programu Životního prostředí České republiky (OPŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR.

Akce: Snížení energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou, Rychvald

Č. projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.24990
ID projektu: 115D222004973
akceptační číslo: 14206213
Číslo výzvy: 60. výzva OPŽP
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

Cena projektu:
Celková cena projektu 2.312.745,00 Kč
Poskytnutá dotace z OPŽP 1.439.468,02 Kč
Poskytnutá dotace z SFŽP 84.674,57 Kč
Vlastní zdroje města 788.602,41 Kč

Termín realizace: 19. 5. 2015 – 17. 9. 2015

Děti přírodě, příroda dětem

 Projekt „Děti přírodě, příroda dětem" řeší proměnu školní zahrady MŠ Mírová, Rychvald na „přírodní učebnu", která se stane nedílnou součástí mateřské školy. Řešení přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit a podnítí zájem o přírodu u dětí z místních mateřských škol i blízkého okolí.

Realizace projektu obsahuje spoustu přírodních herních prvků podněcující smyslové vnímání a pohybovou aktivitu dětí. Dominantou zahrady je velké pískoviště. Významnou změnou je nové řešení oplocení, které je částečně zděné a částečně sestavené z hotových plotových dílců. Součástí zděného oplocení je i domeček na hraní. Projekt rovněž řeší výsadbu různých ovocných i okrasných rostlin a keřů, o které se děti budou starat.

Stavba je dotována z Operačního programu Životní prostředí z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) do výše 85% a státního rozpočtu do výše 5% uznatelných nákladů.

Náklady na realizaci vč. projektové dokumentace činí 4.378.607,99 Kč, z toho jsou 4.022.587,58,- Kč uznatelnými náklady. Podíl města na pořízení investice je 758.279,19 Kč.

Finanční toky

Celkové náklady akce: 4.378.607,99 Kč, z toho:

 • uznatelné náklady (základ pro výpočet podpory) 4.022.587,58,- Kč (100 %) z toho:
  • dotace ERDF 3.419.199,44 Kč 85%
  • dotace SR 201.129,36 Kč 5%
  • vlastní zdroje 402.258,76 Kč 10% (hrazeno z rozpočtu města)
 • • neuznatelné náklady 356.020,41 Kč (hrazeno z rozpočtu města)

Demolice staré ekologické zátěže mazutové kotelny v Rychvaldě

banner eu reg rozvoj

Projekt je podporován ze strukturálních fondů EU a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Předmětem projektu je demolice staré mazutové kotelny situované v blízkosti obytných domů, mateřské školy, základní školy, domu dětí a mládeže v centrální části města Rychvald.

Projekt zahrnuje demolici objektu bývalé kotelny, prádelny (pekárny) a mazutového hospodářství, odstranění stávajících vnitroareálových komunikací, odpojení od inženýrských sítí, demontování odvodňovacího žlabu a přeložku distribučního zařízení (ČEZ Distribuce), terénní úpravy a následné zatravnění území.

Přístavba a modernizace Městského úřadu v Rychvaldě

banner eu reg rozvoj

budova meu 2009Budova městského úřadu nesplňuje základní požadavky na výstavbu, kterými jsou přístup a užívání stavby osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, požární bezpečnost a bezpečnost při užívání stavby. Většina pracovních prostor úřadu je orientována na jih. V letním období tak dochází k přehřátí místností. Průchozí kanceláře, příliš velká zasedací místnost, zastaralé vybavení či absence místa pro čekající veřejnost vytváří nehostinné prostředí jednak klientům úřadu, jednak jeho zaměstnancům.

Stavebně technické posouzení stávajícího stavu budovy vyvolalo rozhodnutí orgánů města o modernizaci městského úřadu s cílem zajištění bezbariérového přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zefektivnění veřejných služeb a veřejné správy.

 

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Výše podpory je stanovena na 92,5% uznatelných nákladů, tj. 8 697 788 Kč z celkových výdajů ve výši 9 626 898 Kč.

Financování projektu

 • celkový rozpočet projektu 9 626 898,- Kč 100%
 • podpora z ROP 8 697 788,- Kč 92,5%
 • vlastní zdroje města 929 110,- Kč 7,5%

Nástavba a přístavba MŠ č.p. 1500 v Rychvaldě

budova ms podlesiRealizace projektu nástavby a přístavby MŠ č.p. 1500 povede k vytvoření prostředí pro děti předškolního věku odpovídajícího současným hygienickým nárokům a obecně technickým požadavkům na vybrané druhy staveb, vytvoří podmínky pro snadnější začlenění a uplatnění znevýhodněné skupiny, tj. rodičů po rodičovské dovolené, na trhu práce, zpřístupní veřejnou budovu imobilním osobám, bude mít pozitivní vliv na životní prostředí snížením spotřeby energií a tím emisí skleníkových plynů, eliminací záboru zemědělské půdy a dosáhne požadované úrovně čištění produkovaných odpadních vod.

Původní vrchní stavba budovy bude demolována, na sanovanou spodní stavbu se provede dvoupodlažní nástavba a přístavba nové školky s kapacitou pro 24 dětí. Interiér předškolního zařízení bude po dokončení stavby doplněn novým nábytkem.

Projekt je podporován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Výše podpory je stanovena na 92,5% uznatelných nákladů, tj. 9 239 555 Kč z celkových výdajů ve výši 9 988 709 Kč.

Financování stavební části projektu

 • celkový rozpočet projektu 9 988 709,- Kč (100 %)
 • podpora z ROP 9 239 555,- Kč (92,5 %)
 • vlastní zdroje města 749 154,- Kč (7,5 %)

Modernizace vybavení

 • vlastní zdroje města 287 574,- Kč

Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák

banner eu opzp

V květnu byly zahájeny stavební práce na revitalizaci dolní části vodního toku Gurňák situovaného podél ul. Orlovská. Stavba řeší otevření koryta v celkové délce 120 m v úseku mezi sjezdem na ulici Lípová a silničním mostem přes Rychvaldskou Stružku, opevnění břehů nového koryta a náhradní výsadbu vhodné zeleně. Zakázka bude dokončena v červenci t.r.

Jedná se o nápravu v minulosti nevhodně upraveného vodního toku, který negativně ovlivnil vodní režim v krajině, zvýšení retenční schopnosti krajiny a snížení výskytu negativních vlivů vodní a větrné eroze. Realizací projektu dojde ke zlepšení odtokových poměrů v dolní části vodního toku, vytvoření přírodního prostředí pro faunu a floru, zamezení eroze půdy a zvýšení kapacity vodního toku při extrémních povětrnostních podmínkách.

Stavba je dotována z Operačního programu Životní prostředí z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Státního fondu životního prostředí do výše 90% uznatelných nákladů. Náklady na pořízení stavby činí podle smlouvy o dílo 3,593.741 Kč, z toho jsou 3,381.480,- Kč uznatelnými náklady. Podíl města na pořízení investice je 550.409 Kč. Na pokrytí vlastních nákladů jsme obdrželi z Moravskoslezského kraje další dotaci ve výši 169.074,- Kč, město tedy do úpravy toku investuje pouhých 381.335,- Kč.

Finanční toky

Celkové náklady akce: 3 593 741,- Kč, z toho:

 • uznatelné náklady (základ pro výpočet podpory) 3 381 480,- (100 %)
  z toho:
  • dotace ERDF 2 874 258 85%
  • dotace SFZP 169 074 5%
  • vlastní zdroje 338 148 10% 100% z toho:
  • dotace Moravskoslezský kraj 169 074 50%
  • rozpočet města 169 074 50%
 • neuznatelné náklady - 212 261,-
  z toho:
  • rozpočet města 212 261,-

Regenerace panelového sídliště Rychvald

logo mpmr

V červnu letošního roku bude zahájena další navazující etapa stavebních prací na sídlišti našeho města a to rekonstrukce komunikací pro pěší k bytovým domům a veřejného osvětlení na ul. Středové.

Akce bude z 50 % celkových nákladů tj. 2 538 739,48 Kč financována z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích s více než 150 byty.

Komunikace pro pěší na ul. Michálkovická v Rychvaldě - 3. etapa

Jedná se o novostavbu komunikace pro pěší v dopravně zatíženém úseku silnice III/4724 ul. Michálkovická, umístěnou v nezpevněné krajnici, v šířce 1,5 m a délce 1 208 m, plochy 1 831 m2. Nový chodník bude zřízen v úseku od ulice Eden po bývalou školu na Podlesí. Vzhledem k tomu, že se jedná o část silnice, na jejíž trase jsou autobusové zastávky a v těsné blízkosti zástavba individuálním bydlením, je tento úsek chodníku potřebný a přispěje k bezpečnosti pohybu pěších. Na trase nového chodníku budou zřízeny 4 přechody pro chodce se speciálním osvětlením.

Projekt je podporován ze Státního rozpočtu, Programu 298220 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogramu 298223 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury. Výše podpory je stanovena na pevnou částku 3 000 000 Kč z celkových výdajů ve výši 6 500 000 Kč.

Financování stavební části projektu

 • celkový rozpočet projektu 6 500 000,- Kč
 • podpora z ROP 3 000 000,- Kč
 • vlastní zdroje města 3 500 000,- Kč

Odkanalizování města Rychvald, 4. stavba, kanalizace Bohumínská

V roce 2012 byla realizována stavba „Odkanalizování města Rychvald, 4. Stavba, kanalizace Bohumínská", jednalo se o položení nové splaškové kanalizace podél nově rekonstruované silnice II/471 na ul. Bohumínská. Tato splašková kanalizace byla vybudována ve třech větvích „A", „C" a „D" o celkové délce 1 365,24 m a řeší odvedení splaškové kanalizace pro cca 45 rodinných domů podél ulice Bohumínská.

Finanční podpora projektu:

 • částečně podporován v rámci státní finanční podpory Ministerstva zemědělství 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II."
 • částečně podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Financování stavební části projektu:

 • celkové náklady na stavbu činily: 7 302 374,- Kč
 • dotace z MZE: 2 790 000,- Kč
 • dotace z MSK: 620 000,- Kč
 • vlastní náklady města: 3 892 374,- Kč

Předmětem projektu je zateplení bytových domů na ul. Školní č.p 1513-1515 a na ul. Středová, č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1518, 1519, 5133 v Rychvaldě.

Projekt je podporován z prostředků EVROPSKÉ UNIE, z Integrovaného regionálního operačního programu 11703 Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Akce:                      Snížení energetické náročnosti bytových domů

                                č.p. 1501-1503; 1510-1512; 1513-1515; 1518, 1519, 1533

Číslo programu:    06

Název programu:  Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy:             06-15-018

Č. projektu:            CZ.06.2.11/0.0/0.0/15-018/0000355

ID projektu:            117D03H000005

Název výzvy:          16. Výzva IROP – Energetické úspory v bytových domech – SC 2.5

Cena projektu:

Celková cena projektu                20.728.767,86

Poskytnutá dotace z IROP           3.848.635,70Kč

Vlastní zdroje města                   16.880.132,16Kč

Termín realizace:   rok 2017 - 2018

Město Rychvald

 • Dnes má
  svátek
  Erik
 • Erik
 • Dnešní
  datum
  26. 10. 2021
 • Teplota
  v Rychvaldě
   4 °C
 • Počet
  obyvatel
  7 501
 • Rozloha
  města
  1 704 ha
 • GPS N
  GPS E
  49°51΄ - 49°53΄ sev.š.
  18°22΄- 18°24΄ vých.d.

Kalendář akcí

Soubory ke stažení

Mapa obce